Home / Sách hay / Những ý hay trong sách Binh Pháp Tôn Tử

Những ý hay trong sách Binh Pháp Tôn Tử

  • Đánh bại kẻ thù là phụ, dành phần thắng là chính
  • Bản ư nhân nghĩa – tá dĩ quyền mưu
  • Thuật chiến thằng không thể dạy trước, không có quyền mưu, thiếu óc sáng kiến, bo bo cố chấp nghĩa sách, cầm quân như vậy thà đừng đọc Binh Thư còn hơn
  • Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị

*** Tác chiến:

  • Nguyễn tắc tốc chiến tốc thắng
  • Nguyên tắc nhân lương ư địch
  • Nguyên tắc bồi dưỡng lực lượng

***

  • Nắm chắc cái thắng rồi mới ra quân. Chưa nắm chắc cái thắng mà vội vã ra quân để cầu cái thắng may mắn thì khó tránh thất bại

***

  • Lúc địch đang hăng, nhuệ khí còn mới, ta tránh đừng tiếp chiến. Tiếp chiến trong lúc nhuệ khí địch còn hăng dẫu có thắng cũng phải chịu tổn hại nặng. Lúc quân địch đã mỏi mệt, chán nản, chính là lúc ta nên thừa cơ tiến đánh.
  • Nguy khốn mà vô mưu thì cùng, đã cùng mà bất chiến thì diệt vong

Check Also

Sách giải pháp đột phá

Tổng hợp ý hay trong sách giải pháp đột phá

* Tận dụng nguồn lực từ những người khác bằng Nỗ lực Kỹ năng và ...