Home / Kiến thức doanh nghiệp / Tóm Tắt Sách Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

Tóm Tắt Sách Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

* Qúa trình 8 bước tạo nên sự thay đổi trên quy mô lớn

 1. Tạo tính cấp bách => Đánh giá thực tế thị trường và sự cạnh tranh => Xác định cuộc khủng hoảng hiện tại, nguy cơ khủng hoảng và những cơ hội lớn.
 2. Thành lập nhóm dẫn đường => tập hợp 1 nhóm người đủ lực để dẫn dắt sự thay đổi => tạo điều kiện để nhóm gắn bó làm việc với nhau.
 3. Thiết lập tầm nhìn cà chiến lược => thiết lập tầm nhìn định hướng cho sự thay đổi =>thiết lập các chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn đó.
 4. Truyền đạt tầm nhìn thay đổi => sử dụng mọi phương tiện có thể để liên tục truyền đạt tầm nhìn và các chiến lược => thúc đẩy nhóm dẫn đường hành động để làm gương cho những người khác.
 5. Trao quyền => gỡ bỏ các rào cản => thay đổi các hệ thống hay cơ cấu phá hoại sự thay đổi => khuyến khích những ý tưởng và hành động chấp nhận rủi ro, không theo kiểu truyền thống.
 6. Tạo ra những thắng lợi ngắn hạn => hoạch định cho những đổi mới dễ nhận thấy, hoặc các thắng lợi rõ ràng. => tạo ra những thắng lợi đó => khen thưởng và thừa nhận rộng rãi những cá nhân làm nên các thắng lợi đó.
 7. Củng cố những thắng lợi đạt được và tạo thêm nhiều thay đổi => tận dụng sự tín nhiệm ngày càng tăng để thay đổi mọi hệ thống, cơ cấu, và chính sách không nhất quán với nhau hoặc không nhất quán với tầm nhìn thay đổi => thuê, thăng chức và cất nhắc những người có thể áp dụng tầm nhìn thay đổi => tiếp thêm nguồn lực cho quá trình bằng những dự án, đề tài và nhân tố thay đổi mới.
 8. Biến những phương pháp mới thành văn hóa công ty => tạo ra kết quả hoạt động tốt hơn bằng những hành vi định hướng khách hàng và định hướng hiệu quả, lãnh đạo tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn => tạo nên cầu nối liên kết giữa những hành vi mới và sự thắng lợi của công ty => xây dựng nhiều phương pháp đảm bảo sự kế thừa và phát triển khả năng lãnh đạo.

* Nhà lãnh đạo tạo nên:

 1. Tầm nhìn: Triển vọng lôi cuốn về tương lai của công ty
 2. Chiến lược: Làm sao để đạt được tầm nhìn
 3. Kế hoạch: Các giai đoạn và thời gian cụ thể thực hiện chiến lược
 4. Ngân sách: Phần tài chính và các mục tiêu cần đạt được

Check Also

Tự động hóa doanh nghiệp tập 2

Tóm tắt sách tự động hóa doanh nghiệp tập 2

* Công thức 8P trong Marketing Vấn đề? Nỗi đau thị trường? Sản phẩm/ dịch ...