Home / Kỹ năng thành công / Tóm Tắt Sách Tư Duy Đột Phá

Tóm Tắt Sách Tư Duy Đột Phá

* 5 yếu tố của người giải quyết vấn đề thành công

  1. Theo đuổi chiến lược triển khai mục đích và giải pháp tiếp theo
  2. Xác định và trình bày các ý tưởng và giải pháp trên cơ sở hệ thống – và tất cả các yếu tố cần thiết để vận hành hiệu quả hệ thống đó.
  3. Liên kết những người trực tiếp sử dụng giải pháp, cũng như những người có liên quan trong phạm vi vấn đề, bao gồm cả khách hàng là đối tượng tiếp nhận cuối cùng của sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp.
  4. Sử dụng thông tin và kiến thức đa dạng
  5. Sẵn sàng thay đổi và cải tiến liên tục

Check Also

Sách giải phóng lãnh đạo

Tóm tắt sách giải phóng lãnh đạo

* Bảng ATĐ Thứ tự Nội dung kiến thức Mục tiêu hành động Thời gian ...