Home / Kiến thức doanh nghiệp / Tóm Tắt Sách Vĩ Đại Do Lựa Chọn

Tóm Tắt Sách Vĩ Đại Do Lựa Chọn

* Sự lãnh đạo 10X

  1. Kiên định với nguyên tắc tới mức cuồng nhiệt
  2. Sáng tạo theo kinh nghiệm
  3. Biết sợ hãi 1 cách hữu ích

* Nguyên tắc: Về thực chất là sự nhất quán trong hành động, nhất quán với các giá trị, nhất quán với các mục tiêu dàn hạn, nhất quán với các tiêu chuẩn hoạt động, nhất quán trong phương pháp, nhất quán qua thời gian.

* Hành vi cần tăng cường nhiều nhất?

  • Bắn những phát đạn nhỏ
  • Chống lại cám dỗ của việc bắn những phát đại bác không ngắm
  • Cam kết thực hiện, bằng cách chuyển các phát nhỏ thành các phát đại bác 1 khi bạn đã có sự đánh giá và kiểm chứng thực nghiệm.

* Lợi nhuận hàng năm so với tổng tài sản (ROA)

* Lợi nhuận so với vốn cổ phần (ROE)

* Lợi nhuận trên doanh thu (ROS)

* Lợi nhuận trên đầu tư (ROI)

Check Also

Tự động hóa doanh nghiệp tập 2

Tóm tắt sách tự động hóa doanh nghiệp tập 2

* Công thức 8P trong Marketing Vấn đề? Nỗi đau thị trường? Sản phẩm/ dịch ...